Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.01.2010
Акциски план за имплементација на Проект ILECUs

 

Наслов

Опис

Одговорност

Време

Трошоци

Проект

Македонија

1

ПРАВЕН СТАТУС

 

 

 

 

 

1.1

Дефинирање на активностите за воспоставување на ILECUs

Усвојување на Акцискиот План од Владата

           

 

Анализа на националните и меѓународните правни акти релевантни за ILECUs

 

 

             

Дефинирање на потребите и изготвување на предлог правен акт за воспоставување на ILECUs и негово поднесување за усвојување до Владата на Република Македонија

 

 

Дефинирање на потребите и изготвување на предлог правни акти за имплементација и функционирање на ILECU меѓу институциите вклучени во ILECUs

МВР – СМПС + СПРУЧР

 

РГ[1]

 

 

 

 

РГ

 

 

 

РГ

 

08.07.2009 до

23.09.2009

 

 

25.09.2009 до 31.10.2009

 

 

01.11.2009 до 01.01.2010

 

 

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

Не

 

2

ОРГАНИЗАЦИСКО ПОСТАВУВАЊЕ

 

 

 

 

 

2.1

Процес на интеграција

Измени на Правилниците за систематизација и организација на МВР за дефинирање на односите со ГП и ЦУ кои се однесуваат на Офицерите за врска

                       

Офицери за врска од ЦУ  and ГП ќе бидат вклучени во ILECUs

                       

 

Ревидирање на постоечките договори во однос на воспоставените безбедни комуникациски линии со МП, ЈО и ФП

                       

Воспоставување безбедна комуникациска линија со МП, ЈО и ФП

МВРСМПС и ГП и СПРУЧР и  ЦУ

 

 

МВР и СМПС и ГП и ЦУ

 

МВР, МП, ЈО  и ФП

 

МВР – СМПС и МП, ЈО, ФП

01.01.2010 до 30.03.2010

 

 

31.03.2010 до 01.09.2010

 

 

 

 

 

30.10.2009 до 31.01.2010

 

 

31.01.2010 до 31.07.2010

 

 

ДА (финансиските ресурси треба да бидат дефинирани и обезбедени во зависност од можностите во други слични тековни проекти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Позиција и статус на ILECUs во однос на националните органи надлежни за спроведување на законот

Правен акт за воспоставување на ILECUs             

 

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

РГ

 

МВР - СМПС + СПРУЧР

01.11.2009 до 01.01.2010

 

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

2.3

Менаџмент

 

Правен акт за воспоставување на ILECUs 

           

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

РГ

 

МВР - СМПС + СПРУЧР

01.11.2009 до 01.01.2010

 

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

2.4

Неопходни објекти и опрема  

Изготвување на техничка спецификација

 

 

Финансиски план во рамките на ЕУ фондовите и разгледување на можностите за аплицирање за обезбедување на финансиска поддршка

МВР - СМПС  +IT:

 

МВР - СЕУ

31.10.2009 до 30.04.2010

 

30.04.2010 до 30.06.2011

 

 

2.5

Комуникациски врски

Национална криминалистичко разузнавачка мрежа;

Меѓународно управување со кризи;

Криминалистичка анализа (оперативна и стратешка);

Единици за истрага.

Директен пристап до НРБП веќе е предвиден (со проект документот за воспоставување на Националната Разузнавачка база на податоци - НРБП) и ќе биде во функција во воспоставување на споменатата НРБП

МВР  - СМПС +IT

Тековно во однос на воспоставувањето на НРБП

 

 

3

ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

3.1

Позиција и профил на Началникот на ILECUs                                         

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

МВР – СМПС + СПРУЧР

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

 

3.2

Дефинирање на улогата и одговорностите на персоналот на ILECUs, како и дефинирање на составот на тимот на ILECUs

                       

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

МВР – СМПС + СПРУЧР

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

 

3.3

Профилирање на персоналот за ILECUs                        

 

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

МВР - СМПС + СПРУЧР

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

3.4

Треба да се воспостави процес за регрутација на персоналот за ILECUs

Составување на соодветна Програма за регрутација со Центарот за обука

МВР - СМПС  +УЧР + Центар за обука

28.02.2010 до 31.12.2010

 

 

3.5

Обука на персоналот на ILECUs за исполнување на задачите на ILECUs

Треба да се предвиди обука релевантна за ILECUS, која треба да биде дел од годишниот план за обука на МВР

МВР - СМПС +УЧР + Центарот за обука

28.02.2010 до 31.12.2010

 

 

3.6

Обука за зголемување на свесноста за националните партнери на ILECUs

Составување на соодветна Програма за обука и свесност

 

Треба да се предвиди годишна обука за крајните корисници на  ILECUs

МВР - СМПС  + УЧР + Центар за обука

МВР - СМПС + УЧР + Центар за обука

28.02.2010 до 30.06.2010

 

30.06.2010 до 31.12.2010

 

 

4.

ВРСКА СО НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

 

 

 

 

 

4.1

Дефинирање на односите со сите релевантни национални надлежни органи

Потребни национални правни акти

РГ

01.01.2010 до  01.09.2010

 

 

4.2

Воспоставување работни односи со релевантните националните правосудни органи, вклучувајќи ги и обвинителите и истражните судии  во врска со меѓународната размена на информации

 

Потребни национални правни акти

 

Воспоставување безбедна комуникациска линија со Министерство за правда, ЈО, ФП

РГ

 

 

РГ

01.01.2010 до 01.09.2010

 

31.01.2010 до 31.07.2010

 

 

5.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

 

 

 

 

5.1

Воспоставување на механизми за соработка со меѓународните партнери

 

Шенген (SIS Sirene) (Шенгенски Акциски План е веќе изготвен и се наоѓа во процедура на усвојување од страна на Владата и ќе биде имплементиран)

 

EJN

 

Во тек се активности за преговори за потпишување на Оперативниот Договор за соработка со Европол

Работна Група (Шенген Акциски План)

 

Министерство за правда

 

МВР- СМПС (Работна група за Европол)

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2009 до 01.05.2010

 

 

5.2

Усогласеност со законодавството на ЕУ во делот на соработката во спроведувањето на законот и најдобрите пракси на земјите членки во ЕУ

Целосна усогласеност со законодавството на ЕУ:

- Директива 95/46 на Европската Заедница за заштита на лица во однос на обработката на лични податоци и за слободно движење на такви податоци;

- Регулативата за доверливост и безбедност се целосно усогласени со стандардите на ЕУ и на НАТО;

 

Рамковна одлука на Советот 2008/977/JHA за заштита на лични податоци обработени во рамките на полициска и правосудна соработка во кривична материја

РГ

 

 

 

МВР и МП

Континуирано

 

 

5.3

Воспоставување на работна процедура за одлуки кои се однесуваат на изборот на најдобриот канал за меѓународна размена на информации

Изготвување на потребните национални правни акти за избор на најдобар канал за меѓународна размена на информации

РГ

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

 

6.

ОДГОВОРНОСТИ ЗА КООРДИНАЦИЈА

 

 

 

 

 

6.1

Овластување на ILECUs да наложи (не да бара) надлежните органи да и даваат информации и да собира криминалистичко разузнавачки информации

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

Потребни национални правни акти

МВР СМПС + ПРУЧР

РГ

01.01.2010 до  31.03.2010

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

6.2

Утврдување на одговорностите на ILECUs за координација и следење на протокот на информации меѓу надлежните национални органи и меѓународните партнери за соработка

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

Потребни национални правни акти

МВР - СМПС + ПРУЧР

РГ

01.01.2010 до 31.03.2010

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

7.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА И ПОЛИТИКА НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ

 

 

 

 

 

7.1

Обезбедување совети за националните органи за хармонизација на националното законодавство во однос на меѓународната соработка во делот на спроведување на законот

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

Потребни национални правни акти

МВР СМПС + ПРУЧР

РГ

01.01.2010 до 31.03.2010

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

8.

ОФИЦЕРИ ЗА ВРСКА  

 

 

 

 

 

8.1

 

Одговорност на ILECUs за оперативна координација на релевантните национални офицери за врска назначени во странство

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

Потребни национални правни акти

МВР СМПС + ПРУЧР

 

РГ

01.01.2010 до  31.03.2010

 

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

8.2

Назначување на ILECUs како главна национална контакт точка за странските офицери за врска акредитирани за РМ

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

Потребни национални правни акти

МВР СМПС + ПРУЧР

 

РГ

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

9

ВНАТРЕШНИ РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 

 

 

 

9.1

Дефинирање на преносот на информации со партнерите за соработка

 

Користење на:

 

- Стандардни формати и работен тек за размена на информации;

- систем за евалуација на информации (пр. 4x4);

- Кодови за ракување.

Потребни национални правни акти за на избор на најдобар канал за меѓународна размена на информации и индикатори за учинок за ILECUs

РГ

01.01.2010 до 01.09.2010

 

 

9.2

Обезбедување на доволен преведувачки капацитет во рамките на ILECUs за исполнување на своите задачи

Измена на Правилникот за систематизација и организација на МВР во делот на СМПС (ILECUs)

МВР  - СМПС + ПРУЧР

01.01.2010 до 31.03.2010

 

 

10

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

 

 

 

 

10.1

Спроведување на стандардите за заштита на лични податоци утврдени во националното законодавство за заштита на лични податоци и во меѓународните конвенции, договори и законодавството на ЕУ кои се во надлежност на ILECUs

Рамковната одлука на Советот 2008/977/JHA за заштита на лични податоци обработени во рамки на полициска и правосудна соработка во кривична материја треба да биде имплементирана од страна на МВР и МП

 

ILECUs треба да ги применува правилата за технички и организациски мерки во согласност со националното законодавство за заштита на лични податоци и обврзувачките барања на меѓународните конвенции и договори кои се во надлежност на ILECUs;

МВР, МП

 

 

 

 

Органи надлежни за спроведување на закон

Континуирано

 

 

01.06.2009 до  31.12.2009

 

 

10.2

Обука на персоналот на ILECUs за регулативите за заштита на лични податоци и нивната практична примена

Годишна обука на членовите на персоналот базирана на веќе постоечката Програма за обука во Дирекцијата за заштита на лични податоци

Обука по барање на органите надлежни за спроведување на законот во согласност со законодавството за заштита на личните податоци

Обука и студиска посета за заштита на лични податоци

МВР  - СМПС + ПРУЧР + ДЗЛП

Континуирано

 

 

 

10.3

 Редовна ревизија и надзор од ДЗЛП

Годишна програма

ДЗЛП

Континуирано

 

 

11

ПРАВИЛА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

 

 

 

 

 

11.1

 

 

Повремена надзор од надлежен национален надозрен орган во однос на спроведувањето и почитувањето на безбедносните регулативи.

                         

 

Обука и студиска посета за правилата за физичка безбедност, безбедност на податоци, постапување со класифицирани информации, ICT безбедност на персоналот на ILECUs

 

Почитување на правилата за физичка безбедност, безбедност на лични податоци, ракување со класифицирани информации, ICT безбедност во рамките на новите простории на ILECUs

МВР СМПС, ССНКИ

 

МВР- СМПС – ССНКИ

Континуирано

 

 

Континуирано

 

 

12

ЦЕНТРИ НАДЛЕШНИ ЗА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

 

 

 

 

 

12.1

Воспоставување на 24/7 достапност и на техничко и на оперативно ниво (центар за надлежен за IT треба да обезбедува помош во секое време)

Опремување на персоналот во согласност со постоечкиот Правилник за систематизација на работни места

МВР - СМПС+ICT

25.09.2009 до 31.01.2010

 

 

12.2

Воспоставување на систем за регистрација на влезни и излезни информации

Надградба на постоечкиот софтвер за работа на СМПС

МВР - СМПС +ICT

31.01.2010 до 31.12.2010

 

 

12.3

Утврдување на план за спасување во случај на катастрофа за ICT системите на ILECUs

Изготвување и усвојување на план за спасување во случај  на катастрофа релевантен за ICT системите на ILECUs

МВР  - СМПС +ICT

01.01.2010 до 31.05.2010

ДА

 

12.4

Обезбедување директен пристап до националните бази на податоци во националните криминалистички бази, информативните системи за спроведување на законот и административните системи за собирање на криминалистичко разузнавачки информации;

Директен пристап до НРБП веќе е предвиден (со проект документот за воспоставување на Националната Разузнавачка База на податоци – НРБП) и ќе биде овозможен по воспоставување на споменатата НРБП

МВР - СМПС +ICT

Во тек

 

 

12.5

Воспоставување електронски врски за безбедна комуникација со релевантните и надлежните органи и партнери

Воспоставување безбеден комуникациски линк со Министерството за правда, ЈО, Финансиска полиција

МВР - СМОС и МП, ЈО И ФП

31.01.2010 до 31.12.2010

 

ДА

 

12.6

Спроведување на стандардите и принципите за интероперабилност за релевантната систем-до-систем комуникација меѓу националните и меѓународните системи и мрежи.

Изготвување на План и Решение за интегрирање на Шенген Информацискиот систем и Интерпол информацискиот систем во рамките на националниот информациски систем

МВР - СМПС +ICT

31.07.2010 до 31.12.2010

 

 

 

13

МАРКЕТИНГ

 

 

 

 

 

13.1

Маркетинг план

 

 

05.10-22.10.2009

 

 

13.2

Стандардна PPT презентација

 

 

05.10.2009

 

 

13.3

Маркетинг активност  

Презентирање на АП пред носителите

 

22.10.2009

 

 

14

ПРЕНОС НА ЗНАЕЊЕ

 

 

 

 

 

14.1

ЕВРОПОЛ/ИНТЕРПОЛ

 

 

 

 

 

14.1.1

Обука

 

РГ

март 2010

 

 

14.2

Проект менаџмент

 

 

 

 

 

14.2.1

Обука

 

РГ

мај 2010

 

 

14.3

Маркетинг за зголемување на меѓународна соработка во делот на спроведување на законот

 

 

 

 

 

14.3.1

Обука

 

РГ

05.10.09 до  08.10.09

 

 

14.4

Менаџирање на квалитет и процес на работење

 

 

 

 

 

14.4.1

Обука

 

РГ

24.08.2009 до  28.08.2009

 

 

14.5

Организациски и кадровски менаџмент

 

 

 

 

 

14.5.1

Обука

 

РГ

јуни 2010

 

 

14.6

OK, OLAF Илегална миграција и дрога

 

 

 

 

 

14.6.1

Обука

 

РГ

септември 2010

 

 

14.7

IT, методи на истрага и анализи на ЕУ

 

 

 

 

 

14.7.1

Обука

 

РГ

октомври 2010

 

 

14.8

Составување на стратегија и превенција

 

 

 

 

 

14.8.1

Обука

 

РГ

ноември 2010

 

 

14.9

Тероризам, хемиско оружје и оружје за масовно уништување

 

 

 

 

 

14.9.1

Обука

 

РГ

декември 2010

 

 

14.10

Заштита на лични податоци

 

 

 

 

 

14.10.1

Обука

 

РГ

април 2010

 

 

14.11

SECI

 

 

 

 

 

14.11.1

Обука

 

РГ

декември 2009

 

 

14.12

ЕUROJUST

 

 

 

 

 

14.12.1

Обука

 

РГ

февруари 2010

 

 

14.13

SIS-SIRENE

 

 

 

 

 

14.13.1

Обука

 

РГ

07-11.12.2009

 

 

14.14

FRONTEX

 

 

 

 

 

14.14.1

Обука

 

РГ

октомври 2009

 

 

15

СТУДИСКИ ПОСЕТИ

 

 

 

 

 

15.1

Заштита на лични податоци и доверливост во Австрија/Словенија

Имплементација на правилата за заштита на лични податоци и режим на доверливост на национално ниво во Австрија/Словенија

ДЗЛП, ССНКИ

октомври 2009

 

 

15.2

SIRENE СЛОВЕНИЈА

Организација и функционални аспекти на Бирото на SIRENE во Словенија

МВР, ЦУ, ДЗЛП

јуни 2010

 

 

15.3

ЕВРОПОЛ ХАГ

Соработка со Европол

МВР, ЦУ, ФП, ДЗЛП

октомври 2010

 

 

15.4

BKA WIESBADEN/Берлин

Спроведување на Одлуката од Прум

ДЗЛП, МВР

март/април 2010

 

 

15.5

Евроџаст Хаг

Соработка со Евроџаст

МП, ДЗЛП

октомври 2010