Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Постапка за промена на личното име

Барањето за промена на личното име се поднесува на шалтер односно канцеларија во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи според живеалиштето на подносителот.

Кон барањето  се доставуваат следните докази:

- доказ за идентитет на подносителот (лична карта или патна исправа);

- уплатница за уредно наплатена административна такса во износ од 300.00 денари;

- согласност од малолетно дете за кое се бара промена на личното име доколку истото има наполнето 10 години;

- уредно полномошно доколку барањето за промена на личното име е поднесено преку полномошник;

- ако барањето за промена на личното име се однесува на малолетно дете барањето се поднесува од страна на двајцата родители, освен во случај на отсуство односно спреченост на едниот родител, кога може да се приложи изјава заверена на нотар или во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

Документи кои треба да се достават:

- препис од Матична книга на родени заради обезбедување точни податоци односно споредување со евиденцијата на матичен број на подносителот на барањето (по службена должност).;

- уверение односно известување од надлежен суд дека за подносителот на барањето не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност;

- уверение односно известување од надлежен центар за социјални работи дека подносителот на барањето ги има регулирано имотно-правни и други законски обврски што произлегуваат од брачниот однос и од односот на родители и деца кон лица кои живеат во Република Македонија (по службена должност).
          

Временски рок : 15 дена.

 

Документи
 
Барање за промена на личното име
Барање за промена на личното име (0 KB), 06.03.2014,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава