Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
1.Правилник за изменување на правилникот за видовите и типовите на огнено оружје и другите средства за присилба за потребите на правните лица кои
вршат приватно обезбедување, бројот на часови за оспособување за гаѓање со огнено оружје и формата и содржината на налогот за носење на оружје (69 KB), 08.10.2014,

2.Правилник за изменување на правилникот за видовите и типовите на огнено оружје и другите средства за присилба за потребите на правните лица кои
вршат приватно обезбедување,бројот на часови за оспособување за гаѓање со огнено оружје и формата и содржината на налогот за носење на оружје ("Службен весник на Република Македонија" бр.166/12 и 164/13) (437 KB), 04.03.2014,

Правилникот за начинот на бодување на одговорите на прашањата од стручните испити за физичко и за техничко обезбедување
(„Службен весник на РМ“ бр. 145/14) (69 KB), 08.10.2014,

3. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозвола за приватно обезбедување
(„Службен весник на Република Македонија“ 49/13) (621 KB), 04.03.2014,

4. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за неиздавање на дозвола
(„Службен весник на Република Македонија“ 166/12) (105 KB), 04.03.2014,

5.Правилник за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките
лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување,(„Службен весник не Република Македонија“ бр. 79/13) (837 KB), 04.03.2014,

6.Правилник за видови и типови на огнено оруже
(592 KB), 04.03.2014,

7.Правилник за начинот на вршење на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/13)
(90 KB), 04.03.2014,

8.Одлука за определување на правни лица кои се должни да имаат приватно обезбедување(„Службен весник на Република Македонија“ бр.106/13)
(82 KB), 04.03.2014,

9.Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за приватното обезбедување
и формата и содржината на образецот на дозволата за приватно обезбедување ("Службен весник на Република Македонија бр.9/14") (1671 KB), 04.03.2014,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава