Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на
стручниот испит за оружје (71 KB), 03.09.2014,

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за оружјето и муницијата и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција
(6928 KB), 10.07.2014,

Правилник за програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведувањето на практичното оспособување
(298 KB), 07.11.2012,

Правилник за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично оспособување за ракување со оружје
(105 KB), 07.11.2012,

Правилник за видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата
(381 KB), 07.11.2012,

Правилник за начинот на пренесување на оружје и муниција преку државната граница
(111 KB), 07.11.2012,

Правилник за видовите на оружје кои можат да се набавуваат врз основа на одобрение и значењето на оделни видови на оружје од А и Д категорија
(111 KB), 07.11.2012,

Правилник за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуват објектите на цивилните стрелишта
(152 KB), 07.11.2012,

Решение за определување на здравствени установи кои ке се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за посед
(102 KB), 07.11.2012,

Правилник за минималните технички безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите во кои се врши производство и поправање, односно промет и
(126 KB), 07.11.2012,

Правилник за начинот на предавање, прием и чување на оружјето и муницијата во случај на смрт на сопственикот на оружјето, како и формата и содржината
(229 KB), 07.11.2012,

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава