Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ЈАВЕН РЕД и МИР

ПРЕГЛЕД НА ПРЕКРШОЦИ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ВО Р МАКЕДОНИЈА ЗА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

Во областа на јавниот ред и мир, регистрираните прекршоци од 2001 до 2005 година бележат пораст, додека од 2006 до 2010 година нивниот број се намалува. Најчести се прекршоците со елементи на насилство како што се физички напад и учество, предизвикување или поттикнување тепачка на јавно место.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ВКУПНО ПРЕКРШОЦИ 7.603 8.682 11.164 14.097 14.586 13.230 12.072 11.721 11.081 10.911
ПРИЈАВЕНИ СТОРИТЕЛИ 10.856 12.195 15.623 20.146 20.506 18.776 17.345 17.124 16.238 15.676
ВИДОВИ ПРЕКРШОЦИ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Карање, викање и непристојно однесување чл.4 607 709 957 1.160 1.383 1.272 1.091 1.076 1.098 1.009
Фрлање, кршење на разни предмети чл.5 309 290 350 367 443 411 321 326 286 286
Оддавање на пијанство на јавни места чл.6 356 376 433 749 845 778 744 791 611 597
Вознемирување соседи чл.7 725 847 1.006 1.333 1.451 1.348 1.004 903 649 713
Вознемирување со гласна музика, врева чл.8 48 43 61 147 143 189 186 148 398 299
Организирање борба меѓу животни чл.9 - - - - - - - 1 2 5
Малтретирање и вршење присилба чл.10 74 95 126 175 190 165 241 447 300 397
Учество, предизвикување или поттикнување тепачка чл.11 1.446 1.503 1.764 2.268 2.305 2.182 2.008 2.071 1.820 1.768
Физички напад чл.12 2.069 2.469 2.625 3.566 3.695 3.476 3.743 3.661 3.620 3.757
Омаловажување полициски службеници чл.13 СТ.2 262 332 492 698 660 460 477 533 509 483
Омаловажување на службени лица на други државни органи чл.13-СТ 1 12 21 31 51 54 47 69 48 36 27
Непостапување по наредба на државен орган или осл чл.14 74 75 121 405 284 215 100 94 89 112
Непостапување по наредба за оддалечување од група чл.15 3 4 8 19 - 3 2 7 14 6
Лажно повикување помош или пријавување настан чл.16 23 41 59 82 111 96 99 177 140 172
Оштетување, уништување или осквернување споменик ЧЛ.17 - 1 1 3 2 1 1 1 2 3
Изложување на подбив државни симболи на РМ чл.18 - - - - - - - 4 2 -
Оддавање, наведување или посредување при проституција ЧЛ.19 20 36 92 45 34 49 14 4 50 1
Уживање наркотични дроги и психотропни супстанции чл.20 478 552 655 518 616 623 692 641 551 628
Овозможување присуство на малолетници во објекти за забава чл.21 15 20 123 65 42 38 13 174 223 146
Давање порнографски и материјали со насилство на малолетници чл.22 478 - - - 3 - 1 5 1 -
Лажно претставување чл.23 13 29 32 40 66 31 22 48 50 43
Питачење чл.24 24 66 85 85 39 40 62 104 176 65
Играње комар или друга забранета игра на среќа чл.25 3 5 15 10 6 13 12 12 7 4
Реметење ред и мир во заеднички простории чл.26 67 65 212 313 252 149 78 99 74 69
Оштетување или загадување јавни објекти, простории, инсталации чл.27 7 9 18 10 46 17 6 20 10 8
Непревземање мерки на заштита при изведување на работи чл.28 1 - 2 - 2 - 5 1 3 1
Држење брз надзор кучиња и други опасни животни чл.29 55 46 62 91 106 101 75 100 113 135
Ставање, држење или фрлање предмети опасни за минувачи чл. 30 - - 3 - 3 2 - 4 12 2
Неовластено пукање од огнено оружје, пиротехнички средства чл.31 93 107 171 117 116 75 88 147 150 107
Неовластено приредување огномет или слична приредба чл. 32 - - 12 5 5 5 11 15 11 7
Непревземање мерки за одржување ЈРМ во угостителски објекти чл.33 14 24 77 55 49 13 15 15 16 13
Занемарување на грижа на дете или штитеник 12 13 27 24 58 72 58 44 58 48
Останати прекршоци 793 904 1.544 1.696 1.577 1.359 834 - - -
ВКУПНО 7.603 8.682 11.164 14.097 14.586 13.230 12.072 11.721 11.081 10.911

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава