Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Замена на странска возачка дозвола

ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗА СИТЕ АПЛИКАНТИ

ЗАМЕНА НА СТРАНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Кон барањето се приложува

    *Важечка лична карта
     
    *оригинална странска возачка дозвола која е во важност
     
    *превод на македонски јазик и заверен на нотар
     
    *доказ за престој најмалку шест месеци во земјата во која е издадена странска возачка дозвола
     
    *ако од текстот на странска возачка дозвола неможе да се утврди кои моторни возила може да управува возачот потребно е истиот да приложи исправа издадена од органот што ја издал странската возачка дозвола со објаснување за кои моторни возила е издадена.
     
    *лекарско уверение за телесна и душевна способност на возачот издадена од лекарска комисија
     
    *уплатница 280,oo ден
     
    *уплатница 110,oo ден
     

НАПОМЕНА:
Со барањето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

    *пријава за возачка книшка
     
    *уплатница од 100,oo ден
     
    *фотокопија од лична карта
     
    *2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм
     
      НАПОМЕНА

За  лица со навршени 65 (шеесет и пет) години во било која постапка за издавање на возачка дозвола потребно е да поседуваат лекарско уверение издадено од овластена лекарска комисија .

ВАЖНО: Странска возачка дозвола може да се замени за македонска, само на лица државјани на Република Македонија или на лица со постојан престој во Р.Македонија.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.

Контакт информации
Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 
       
Стандард за доставување (Временски рок)   
 најдоцна 15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.


   



 

документи
 
Формулар
Барање за возачка дозвола (71 KB), 08.11.2011, МВР

Уплатница
Уплата за образец за возачка дозвола (763 KB), 09.11.2011, МВР

 

 

-Такса која се наплатува: 110,oo денари+280,00 денари
-Каде да ги добиете формуларите: На шалтерите на управните служби на Министерството за внатрешни работи

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава