Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Замена на возачка дозвола со измината важност

ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗА СИТЕ АПЛИКАНТИ


 Замена на возачка дозвола со измината важност
Барањето за замена на возачката дозвола со измината важност се поднесува лично.

Кон барањето се приложува

    *возачка дозвола
     
    *важечкалична карта на увид
     
    * уплатница 280,оо ден,
    
    *уплатница 170,оо денари
    
НАПОМЕНА:
Лекарското уверение за телесна идушевна способност од овластена здравствена организација е потребно во следниве случаи-доколку возачот има навршено 65 годишна возраст-возаш кој има “ Д ” категорија во возачката дозвола-ако возачот има ограничување на важноста за возачката дозвола. Во постапката се продолжува единствено важност на возачка дозвола со истечен рок, односно најрано месец дена пред истекот на нејзината важност.

 НАПОМЕНА: Со барењето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка дозвола за кое е потребно:

    *пријава за возачка книшка
     
    *уплатница од 100 ден
     
    *фотокопија од лична карта
     
    *фотокопија од возачка дозвола
     
    *2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 см
     

    *Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.  

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.

Контакт информации

Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 
       
Стандард за доставување (Временски рок)   
15 дена
   
 

документи
 
Формулар
Барање за возачка дозвола (71 KB), 08.11.2011, мвр


    -Такса која се наплатува: 120,оо денари
    -Каде да ги добиете формуларите: На шалтерите на управните служби на Министерството за внатрешни работи

 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава