Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Издавање на дупликат возачка дозвола

Издавање дупликат возачка дозвола

ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗА СИТЕ АПЛИКАНТИ

Дупликат возачката дозвола се издава кога оригиналната возачка дозвола е изгубена или украдена. Барањето за издавање на дупликат возачка дозвола се поднесува лично.
Кон барањето се приложува

   - важечка лична карта на увид
   - објава на изгубена возачка дозвола во Сл. Весниик на Р.М.
   - Писмена изјава на возачот со краток опис за времето и местото на губење на возачката дозвола
   - Уплатница 280,оо ден.
   - Доколку изгубената возачка дозвола е  во важност уплатница од 150,оо ден
   - Доколку возачката дозвола е со измината важност потребна е уплатница од 210,оо денари. 
   - Ако изгубената возачка е со измината важност а во неа постои заверена “ Д ” категорија лицето треба да приложи и лекарско уверение.

НАПОМЕНА: Со барањето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

    -пријава за возачка книшка
    -уплатница од 100,оо ден
    -фотокопија од лична карта
    -фотокопија од возачка дозвола
    - 2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.

Контакт информации   

Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 

Ненад Ѓорѓијевски  началник во Одделение за возила и возачи


Стандард за доставување (Временски рок)
15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.

документи
 
Формулар
Барање за издавање на дупликат возачка дозвола (71 KB), 08.11.2011, МВР

Уплатница
Уплатница за образец за возачка дозвола (664 KB), 08.11.2011, МВР

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава