Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Управни работи
Издавање на патна исправа
Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
Издавање на патна исправа на малолетни лица
Издавање возачка дозвола
Издавање на итна возачка дозвола
Издавање на дупликат возачка дозвола
Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
Издавање на инструкторска возачка дозвола
Издавање на лична карта
Издавање на сообраќајни дозволи
Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)
Видови барања предвидени со Законот за оружје
Заверка на категорија во возачка дозвола
Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
Замена на возачка дозвола со измината важност
Замена на странска возачка дозвола
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Пријавување на живеалиште и престојувалиште
Пријавување промена на место на живеење на возачот
Постапка за промена на личното име
Регистрација на возила
Детективска дејност
Агенции за обезбедување на лица и имот
Странци

  
Издавање на патна исправа ако е исчезната или изгу

Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната

ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗА СИТЕ АПЛИКАНТИ


Потребни документи:
  

- Барање за издавање на пасош, уредно и читко пополнето;

- Лична карта, или друга јавна исправа од која може да се утврди идентитетот на подносителот на барањето, а за лица кои немаат живеалиште на територијата на Република Македонија се приложува лична карта издадена од надлежен орган на странска држава или друга јавна исправа од која може да се утврди нивниот идентитет.

- уплатница на жиро сметка во износ од 1.500,00 денари за  образецот на пасошот ,

- Уплата за административна такса од 300,00 денари- на уплатница - за сите граѓани без оглед на возраста 

- согласност од надлежен инспектор,

- Писмена изјава за изгубен документ,

- Пријава од ПС за изгубен- украден документ

- доказ- потврда,дека изгубениот-исчезнатиот или украдениот документ е објавен во  Службен весник на РМ. 

НАПОМЕНА:
Барањето се поднесува лично

ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Во уплатницата делот означен со XXX се пополнува со кодот на Вашата општина.

Контакт информации

Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи 

Стандард за доставување (Временски рок)
15 дена, доколку не постојат законски и оперативни пречки;

 

документи
 
Уплатница
Уплата за образец за пасош (685 KB), 08.11.2011, МВР

Уплатница
Административна такса за издавање на пасош за сите граѓани без оглед на возраста (384 KB), 08.11.2011, МВР

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава