Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Покарактеристични кривични дела од општ криминал

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТОТ И ТЕЛОТО

Убиството како најтежок облик на кривично дело против животот и телото, се до 2003 година бележи континуиран пораст додека од 2004 година нивниот број постојано се намалува. Покрај намалувањето на бројот на извршените кривични дела значајно е што во овој период бележиме континуирано висока ефикасност на полицијата во реализирањето на овие дела која во 2009 година достигнува дури 92%. Инаку во периодот до 2004 ефикасноста на полицијата се движела од 63% до 78%.

  2001   2002   2003   2004  
  ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА
УБИСТВО чл.123-127 59 46 65 41 75 57 56 38
обид за убиство 34 31 70 54 69 56 64 56
тешка телесна повреда чл.131 188 185 203 192 231 225 267 263
загрозување со опасно орудие при тепачка или караница чл.133 84 82 103 101 133 130 125 123


  2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ПР. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА
УБИСТВО чл.123-127 53 44 51 41 42 32 36 32 36 33 40 33
обид за убиство 64 56 49 43 59 54 43 36 47 44 39 37
тешка телесна повреда чл.131 384 378 441 435 349 346 213 211 228 220 248 241
загрозување со опасно орудие при тепачка или караница чл.133 169 169 122 120 142 140 138 138 152 152 157 153
  2001   2002   2003   2004   2005  
  ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д.
противправно лишување од слобода чл.140 13 10 12 11 17 17 17 15 18 18
ГРАБНУВАЊЕ чл.141 6 4 20 6 18 12 29 22 24 20


  2006   2007   2008   2009   2010  
  ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д.
противправно лишување од слобода чл.140 20 18 46 44 40 38 30 29 26 25
ГРАБНУВАЊЕ чл.141 24 17 30 24 14 13 16 13 17 13


  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
силување чл.186 39 39 36 56 43 40 49 42 41 37 28
обљуба врз немоќно лице чл.187 7 6 7 12 7 5 21 6 12 6
полов напад врз дете чл.188 44 56 52 39 53 56 53 52 53 61
обљуба со злоупотреба на положбата чл.189 3 2 1 3 7 3 0 2 3  0
посредување во вршење проституција чл.191 31 17 27 22 16 16 12 10 5  0
родосквернавење чл.194 2 1 1 2 3 2 1 3 7 3
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОТОТ

Јадрото на општиот криминал го сочинуваат кривичните дела против имотот, а меѓу нив најзастапени се тешките кражби, кражбите и разбојништвата. Во периодот од 2001 до 2010 година, освен 2005-тата година, бројот на тешките кражби е во постојан пораст, додека имотните деликти проследени со насилство, односно разбојништвата до 2004 година бележат пораст кој својот максимум го достигнува во 2004 година кога се регистрирани 758 разбојништва. Во 2005 година е прекинат овој негативен тренд со намалување од 12% кое продолжува и во 2006 година, а во наредните години состојбата е променлива и се карактеризира со благо намалување или зголемување на овие дела.

  2001   2002   2003   2004   2005  
  ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д.
КРАЖБА ЧЛ.235 2542 1232 2983 1423 3624 1800 4003 1802 4513 2020
ТЕШКА КРАЖБА ЧЛ.236 8193 3267 8370 3542 9128 3777 9439 3453 8329 3244
РАЗБОЈНИШТВО ЧЛ.237 253 102 447 174 548 242 758 307 670 355
ИЗМАМА ЧЛ.247 313 278 345 287 534 487 745 694 646 619
ИЗНУДА ЧЛ.258 11 11 25 22 30 18 31 21 43 35


  2006   2007   2008   2009   2010  
  ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д. ПР. КР. Д РЕАЛ. КР. Д.
КРАЖБА ЧЛ.235 4669 2019 5530 2047 6046 2190 5137 1872 4896 1459
ТЕШКА КРАЖБА ЧЛ.236 9055 3534 10148 3429 11629 4192 11501 3853 13399 4204
РАЗБОЈНИШТВО ЧЛ.237 466 253 529 215 458 191 597 274 604 244
ИЗМАМА ЧЛ.247 407 376 733 698 572 523 665 569 647 595
ИЗНУДА ЧЛ.258 20 15 29 27 32 26 35 32 28 21


Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава