Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
СВР ВЕЛЕС

1. Началник на СВР Велес- Петре Игнов
Заменик началник на СВР Велес - Стеван Димитриевиќ

Командир во ПС ОН Велес- Димитар Ѓуров
Помошник командир во ПС ОН Велес- Ердинч Мемедалиев

Командир во ПС ОН Кавадарци- во тек е интерен оглас
Помошник командир во ПС ОН Кавадарци- Миле Трајков

Командир во ПС ОН Неготино- Борче Јанев
Помошник командир во ПС ОН Неготино- не е пополнето


2.    Сектор за внатрешни работи Велес- 043-232-377;   043-234-155
                                                                                  
       ПС ОН Велес- 043-232-377 ;  043-234-155
 ПС ОН Кавадарци- 043-410-310;  043-410-566
 ПС ОН Неготино- 043-361-014;  043-361-003

3. ПС ОН ВЕЛЕС
Зафаќа површина од 1315км2 со 69347 жители.
Го опфаќа полициското одделение: ПО Чашка
Полициските канцеларии: ПК Богомила и ПК Градско
Опфаќа три општини: Велес, Чашка и Градско.

ПС Велес опфаќа: Велес, Башино Село, Бузалково, Горно Оризари, Долно Караслари, Иванковци, Кумарино, Крушје, Мамутчево, Отовица, Раштани, Рудник, Сливник, Слп, Сојаклари, Црквино, Чолошево, Џидимирци, Новачани и Дорутовец.

ПО Чашка ги опфаќа: Чашка, Отиштино, Бањица, Сливник, Рлевци, Раковец, село Чашка, Еловец, Голозинци, Мелница, Лисиче, Горно Врановци, Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Крива Круша, Ново Село, Стари Град, Долно Врановци, Бусилци, Извор, Јасеново, Поменово, Смиловци, Степанци, Владиловци, Крнино, Попадија, Крајници, Војница, Ораовец, Витанци,  Богомила, Мокрени, Нежилово, Ореше, Папрадиште, Капиново, Согле, Теово, Бистрица, Габровник, Ораовдол, Оморани, Мартолци и Плевење.
ПК Градско ги опфаќа: Градско, Виничани, Ногаевци, Долно Чичево, Горно Чичево, Подлес, Скачинци, Грнчиште, Двориште, Убого, Уланци и Старо Градско.
Соседни полициски станици: ПС Свети Николе, ПС Драчево, ПС Петровец, ПС Кавадарци, ПС Неготино.

ПС ОН КАВАДАРЦИ
Зафаќа површина од 1231 км2 со 41836 жители.
Опфаќа две општини: Кавадарци и Росоман

Општина Кавадарци: Кавадарци, Ваташа, Глишиќ, Марена, Сопот, Драгожел, Дреново, Возарци, Бегниште, Ресава, Шивец, Раец, Фариш, Ќесендре, Дабниште, Шешково, Галиште, Праведник, Драбња, Добротино, Кошани, Гарниково, Грбавец, Брушани, Страгово, Долна Бошава, Горна Бошава, Бохула, Чемерско, Крњево, Конопиште, Мрежичко, Рожден, Бојанчиште, Куманичево, Клиново, Мајдан,  ‘Ржаново и  Рагња.
Општина Росоман: Росоман, Сирково, МАнастирец, Трстеник, Паликура, Дебриште, Камен Дол, Рибарци, Мрзен Ораовец и Крушевица.
Соседни полициски станици: ПС Неготино, ПО Градско, ПС Прилеп, ПО Витолиште и ПО Демир Капија.

ПС ОН НЕГОТИНО
Зафаќа површина од 428 км2.
Ја опфаќа само општина Неготино.
Општина Неготино: Неготино, Тимјаник, Пепелиште, Криволак, Војшанци, Тремник, Курија, Црвени Брегови, Дуброво, Пештерница, Брусник, Кукуричани, Долни Дисан, Горни Дисан и Вешје.
Соседни полициски станици: ПС Кавадарци, ПК Демир Капија, ПО Градско,, ПС Радовиш и ПС Штип.


4. ПС ОН Велес
Инспектор за превенција- Миле Николовски
Сменоводители: Енис Тутиќ
                                    Игор Трајковски
                                     Игор Јовановски
    
 ПС ОН Кавадарци
Инспектор за превенција- Благица Кицева
Сменоводители: Далибор  Стоиљковиќ                        
                                     Гоце Јовановски
                                    
ПС ОН Неготино
Инспектор за превенција- Трајче Јовановиќ
Сменоводители: Трајче Цветков
     Драги Крстев                           

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава