Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

прегледување на пропис

Назив на прописот:   Предлог на закон за изменување на Законот за странците
Ознака на прописот:   Закон за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/06, 66/07, 117/08, 92/09 и 156/10)
Тип на правен акт:   Предлог на закон за изменување на закон
Подзаконски акт:  
Законски основ:  
Сектор:  
Надлежно регулаторно тело/институција:   Министерство за внатрешни работи
Краток опис:   Заради усогласување на одредбите на Законот за странците со одредбите на Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и Закон за основање на Државна комисија за одлушување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/11) се пристапува кон изменување на материјалниот закон, при што надлежната комисија на Владата на Република Македонија се заменува со Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Надлежно подрачје:   Внатрешни работи
Формалности:  
Препораки:  
Документ: predlog na zakon za izmenuvanje na zakonot na strancite.doc
Забелешка:
Доколку сакате да оставете коментар на постојните и предложените прописи потребно е да се регистрирате како корисник на регистарот
Најави се
Поставени коментари
Нема поставени коментари на предложениот пропис

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава