Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Прописи

Извештај за проценка на влијанието на регулативата за Предлог на закон за изменување и дополнување законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
Извештај за проценка на влијанието на регулативата за Предлог на закон за изменување и дополнување законот за лична карта
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за лична карта
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА
П Р Е Д Л О Г НА ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
П Р Е Д Л О Г НА ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
Колективен договор за изменување и дополнување на колективниот договор на Министерството за Внатрешни работи
Колективен договор за изменување и дополнување на колективниот договор на Министерството за Внатрешни работи
Нацрт - извештаи за спроведување на процес на влијание на регулативата
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
Предлог на Закон за внатрешни работи
Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
Известување за почеток на процесот подготовка на Предлог на закон за внатрешни работи
Предлог на закон за измена на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортски терени
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за внатрешни работи
Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари
Предлог на Закон за матичен број
План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата за Предлог на Закон за матичен број
Иницијална проценка на влијание на регулативата за предлог на Закон за матичен број
Извештај за неприфатени забелешки од остварени меѓуресорски консултации по Предлогот на Закон за матичен број
Извештај од спроведените консултации со засегнатите страни по Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за оружје
Иницијална проценка на влијание на регулатива за предлог на Закон за оружје
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето, по консултации
Иницијална проценка за патни исправи
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето
Соопштение до јавноста за изготвување Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи за државјаните на Република Македонија
Соопштение до јавноста за донесување на предлог на нов Закон за матичен број
Предлог на Закон за матичен број
План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата за Предлог на Закон за матичен број
Иницијална проценка на влијание на регулативата за предлог на Закон за матичен број
Иницијална проценка на влијание на регулативата за предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето
План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата
Предлог на Закон за приватно обезбедување
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
План за спроведување на проценка на влијание на регулативата
Иницијална проценка на влијание на регулативата за Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита
Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите
Извештај за констултации со засегнати страни за Предлог на Закон за приватно обезбедување
Иницијална проценка на влијание на регулативата за Предлог на Закон за приватно обезбедување
План за спроведување на проценка на влијание на регулатива за Предлог на Закон за приватно обезбедување
Предлог на Закон за приватно обезбедување
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција-Ревидирана верзија 25.07.2012
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
Иницијална проценка на влијание на регулативата на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта
План за спроведување на проценка на влијанието на регулативата
Иницијална проценка на влијание на регулативата на Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите
Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
Записник за јавна раасправа по предлогот на Закон за обезбедување лица и имот одржана на 26.11.2011 година
Список на учесници на јавна расправа по предлогот на Закон за обезбедување лица и имот одржана на 26.11.2011 година
Иницијална проценка за влијание на регулативата на Предлогот на Закон за обезбедување лица и имот - прва верзија од 21.11.2011 година
Предлог на Закон за обезбедување лица и имот - прва верзија од 21.11.2011 година
Предлог на закон за изменување на Законот за странците
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето
Предлог на закон за изменување на Законот за внатрешни работи
Предлог на закон за изменување на Законот за државјанството на Република Македонија
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
Предлог на закон за гранична контрола
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за странците
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето по скратена постапка
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита
Предлог на закон за испитување и жигосување односно обележување на огненото оружје и муницијата
NULL

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава