Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
Биро за Јавна Безбедност

Со Управата раководи директор кој на предлог на министерот го именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години.

Директорот е самостоен во извршување на работите на Управата и за својата работа му одговара на министерот и на Владата на Република Македонија.

На предлог на директорот на Управата, министерот донесува акти за организација и работа и за систематизација на работните места на Управата, на кој Владата на Република Македонија дава согласност.

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава